Spørretimen – Vil ordfører jobbe for at Elverum blir en godkjent trafikksikker kommune?

På denne sida kan du kunne følge med på saker fra Elverum Høyres kommune-styreprogram som har relevans med saker i kommunestyret fra oktober 2019—2023.Slik tar vi vare på stemmen din…..Denne gangen er det spørsmål fra Joakim Ekseth om Elverum vil bli en godkjent trafikksikker kommune

Saken ble behandlet i kommunestyret 26.02.2020

Spørsmålfra Joakim Ekseth (H):

Ordfører!

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi er både veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for innbyggernes trivsel og helse. I alle disse rollene har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. Samtidig er det slik at godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. I Nasjonal transportplan 2014 – 2023 ble det besluttet å halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken, til maksimalt 500 innen 2024. Dette som ett ledd i å oppnå visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – den såkalte Nullvisjonen. Trygg trafikk har en frivillig godkjenningsordning som heter Trafikksikker kommune. Godkjenningen er kostnadsfri og baserer seg kun på de lover og forskrifter kommunen allerede har plikt til å arbeide systematisk med. For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. Å bli godkjent som Trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. I Innlandet er det for tiden 26 godkjente trafikksikre kommuner, 24 fra gamle Oppland og to fra gamle Hedmark, henholdsvis Løten og Ringsaker. Tidligere Oppland fylkeskommune var også godkjent. Som medlem av Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg forventer jeg at også Innlandet fylkeskommune vil jobbe for å bli godkjent, men da trengs det også flere godkjente trafikksikre kommuner fra gamle Hedmark.

Mitt spørsmål tilOrdføreren er derfor: Vil Ordføreren jobbe for at også Elverum skal bligodkjent som en trafikksikker kommune?

Joakim Ekseth
Kommunestyrerepresentant og medlem av Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg


Svar fra ordførerLillian Skjærvik (AP):

Elverum kommune er i innspurten til å bli godkjent som Trafikksikker kommune. Arbeidet startet etter at saken ble behandlet i formannskapet som sak FSK-177/17 der vedtaket lyder: «Formannskapet tar saken til etterretning og slutter seg til administrasjonens arbeid for at Elverum skal bli godkjent som Trafikksikker kommune» Oppfølging: En slik godkjenning forutsetter at kommunen gjennomfører og rapporterer om en rekke tiltak i henhold til veilederen for en Trafikksikker kommune som er utarbeidet av Trygg trafikk. Her er det både planer som skal godkjennes, fysiske tiltak og ikke minst holdningsskapende tiltak som skal gjennomføres. Dette forutsetter at hele kommunen engasjerer seg i trafikksikkerhetsområdet over tid. For å sikre god forankring i ledelsen, er rådmannens ledergruppe styringsgruppe for prosessen. Tiltakene omfatter bla. at: • Kommunens trafikksikkerhetsplan, rulleres. • Alle sektorer i kommunen går gjennom sine rutiner for ferdsel i trafikken. • Det foretas en spesiell gjennomgang av trafikksikkerheten ved alle barnehager og skoler, der også foreldrene engasjeres. • Trafikksikkerhet er en del av rutinene for bruk av alle kommunens kjøretøy. • Trafikksikkerhet er tatt inn i et eget punkt i rutinene for tjenestereiser, der kommunen dekker utgiftene. • Kommunen brukersine informasjonssider til å informere om tyrafikksikkerhetstiltak. • Den nye byplanen sikter på å redusere biltrafikk i Leiret og bidra til bedre forhold for gående og syklende i kommunen. • Det er utarbeidet en kommunal plan for utskifting av gatebelysningen, – et tiltak som skal gi bedre lys, både for myke og harde trafikanter. Elverum kommunes tiltak for å tilfredstille kravene for en Trafikksikker kommune er jevnlig rapportert til kontaktpersonen for Trygg Trafikk i Hedmark. Senhøsten 2019 ble den siste rapporten over tiltak i barnehagene sendt over. Den formelle utnevningen av Elverum som Trafikksikker kommune, vil skje i et endelig godkjenningsmøte, mellom representanter for Trygg Trafikk og rådmannens ledergruppe. Dette møtet skal finne sted før sommerferien i 2020. Rapporten utløste midler fra Trygg Trafikk Sluttrapporten fra Elverum kommune utløste et bidrag på i alt kr 100 000,- fra Trygg Trafikk senhøsten 2019, til et bestemt trafikksikkerhetsprosjekt blant ungdom. Pengene som kommunen mottok, var øremerket som bidrag til trafikksikkerhetsprosjektet «På To og Fire». Dette prosjektet ble satt i verk etter den tragiske dødsulykken på Trysilvegen, høsten 2015, – og hadde som mål å styrke respekten for trafikksikkerhet blant motorinteressert ungdom. Fram til 01 01 2020 var dette et samarbeidarbeidsprosjekt mellom ungdom i Elverum, Hedmark fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Trygg Trafikk, politiet i Elverum, Statens vegvesen, Midt-Hedmark Brann og Redning, Elverum avdeling av Norsk Motorklubb, Cirkel K Elverum og Elverum kommune. Pengene ble brukt til etablering og drift av mekkeverkstedet «Bajas» på Vestad. Fra 2020 er prosjektet gått over i ordinær drift i regi av en egen frivillig forening, der politiet, Statens vegvesen, Norsk Motorklubb Elverum og innehaveren av CirkelK i Elverum er representert i styret. Trafikksikkerhetsarbeidet fortsetter: Arbeidet med trafikksikkerhet slutter imidlertid ikke med denne godkjenningen: • Elverum kommune har søkt om midler til nye trafikksikkerhetstiltak i 2020. Dette gjelder søknader om tilskudd til nytt gatelys langs veiene mot Vestad skole og mot Søbakken skole. • Holdningsskapende arbeid skal fortsette i alle sektorer i kommunen. • Trafikksikkerhet vil inngå i alle kommunale planer, der dette er relevant.