Spørsmål til kommunestyrets spørretime 27.november 2019

Joakim Ekseth , kommunestyrerepresentant, har sendt inn et spørsmål til kommunestyretmøtet i kveld.Spørsmålet har relasjon til Elverum Høyres kommunestyreprogram, side 7, pkt 3.6.


Ordfører!

Forsvaret er viktig for Elverum ved at det gir arbeidsplasser og aktiviteter, samt at det understreker Elverums stilling som regionsenter. Elverum Høyre mener at Elverums posisjon som garnisonsby må befestes og styrkes gjennom en langsiktig satsing fra kommunens side.

Forsvaret og forsvarssektoren styres gjennom langtidsplaner. Nå jobbes det med planen for 2021-24. For første gang på over 20 år, har regjeringen signalisert et behov for å øke forsvarsstrukturen.

8. oktober 2019 la forsvarssjefen frem sin anbefaling i «Fagmilitært råd 2019 (FMR)». Alternativ A er det høyeste ambisjonsnivået og det eneste forsvarssjefen anbefaler. Her foreslår forsvarssjefen blant annet å opprette enmotorisert Brigade Sør, bestående av; ett sambandskompani, ett MP-kompani, en oppklaringsbataljon, tre motoriserte infanteribataljoner, en artilleribataljon, en ingeniørbataljon, en stridstrenbataljon og en sanitetsbataljon.

10. oktober sendte Forsvarsdepartementet brev til, blant andre, Elverum kommune hvor det står at;

«Forsvarsministeren er opptatt av å få en bred, offentlig debatt omtemaene som skal behandles i den kommende langtidsplanen. Forsvarsdepartementetarrangerer derfor to dialogmøter hvor det gis mulighet til å presenteresynspunkter i møte med forsvarsministeren. (…)I forkant av dialogmøtene inviteres adressatene også til å bidra medsine skriftlige innspill til langtidsplanen for forsvarssektoren».

30. oktober fikk kommunestyret en orientering om den nye langtidsplan av forsvarskoordinator Per Victor Nygaard. Deretter ble et felles og samlet innspill fra kommunene Elverum, Åmot og Våler, samt Hedmark fylkeskommune, enstemmig vedtatt.

13. november skrev Østlendingen at Elverum kommune ikke stilte med noen fra politisk ledelse i dialogmøtet som forsvarsministeren avholdt dagen før. Fravær av politisk ledelse kan lett oppfattesslik Arnfinn Uthus advarer imot, når han sier at «vi må ikke ta Forsvarets satsing i Elverum for gitt».

Hvordan hadde vel Elverumsregionen vært i dag dersom Forsvaret ikke hadde etablert Rena Leir og Østerdal Garnison? Når forsvarssjefen nå foreslår å etablere en Brigade Sør er det meget sannsynlig at store deler av denne vil bli etablert i vår region. Her må politisk ledelsekjenne sin besøkelsestid og stille opp på alt som er mulig å stille opp på!

Mitt spørsmål til Ordføreren er derfor:

Mener Ordføreren at Forsvaretsvidere utvikling i vår region ikke er viktig? Hvis ikke, hva vil du gjøre for åsikre at Elverum kommune ikke kan oppfattes slik igjen?

Hvordan vil du ifremtiden aktivt sørge for å være tilstrekkelig representert i alle viktigemøter og fora, slik at Elverum som vertskommune gjør alt som står i vår makt,og gjerne litt til, for å bidra til at Stortinget beslutter å etablere enBrigade Sør?

Og når/hvis detteskjer. Hvordan vil Ordføreren aktivt bidra til at denne Brigaden, med størstmulig andel av underavdelingene, etableres i Østerdalen Garnison?


Joakim Ekseth, kommunestyrerepresentant / leder Elverum Høyre
Varaordfører Eldri Svidal (SV) besvarte spørsmålene:

«Ordfører!Forsvaret har i alle år vært svært viktig for Elverum og hele regionen. Det er det etter vår oppfatningtverrpolitisk enighet om. Denne tverrpolitiske enigheten har i sterk grad bidratt til det gode regionalearbeidet inn mot forsvarssektoren. Dette vil jeg arbeide for at skal fortsette i fremtiden.Med begrenset kunnskap om Forsvaret fra tidligere, har ordføreren prioritert å sette seg inn iForsvaret organisering, oppgaver og betydning med vekt på landstyrkene og vår region, i de knappeto månedene Lillian har sittet som ordfører. Dette har bl a omfattet et to-dagers møte med sjefHæren sammen med ordførerne fra Åmot, Bardu, Målselv, Porsanger og Sør-Varanger, deltagelseved innsetting av ny sjef Hærens våpenskole på Rena, deltagelse ved innsetting av ny sjef HV påTerningmoen. Videre, sammen med fylkesrådslederen og ordføreren i Åmot, hadde ordføreren enhalv dag sammen med sjef Hærens våpenskole. I tillegg har det vært møte i styringsgruppen tilforsvarskoordinatoren og det neste er allerede 13 des. Og selvsagt bruker jeg forsvarskoordinatorensom rådgiver der det er naturlig.Som dere kjenner så vedtok vi i kommunestyre å gå for en samlet regional uttalelse som innspill tilarbeidet med Langtidsplan. Åmot valgte dessverre ikke å sende likelydende innspill.(Kommunestyrebehandling samtidig med oss). Elverum, Våler og Åmot var alle i samme situasjonrundt deltagelse på FD sitt dialogmøte og alle var enig at Fylkeskommunen kunne ivareta våreinteresser, noe de også gjorde på en utmerket måte. Jeg er av den oppfatning at felles uttalelser,støttet av Fylkeskommunen står mye sterkere enn enkeltuttalelser og enkelt presentasjoner. Dette eret prinsipp som jeg vil arbeide videre etter.Prosessen videre er at FD utarbeider en Proposisjon til Stortinget (Langtidsplan), som etter planenskal overleveres Stortinget før påske. Utenriks- og Forsvarskomiteen, antageligvis med AnnikenHuitfeldt som saksordfører tar over saksbehandlingen i Stortinget. Innstillingen forventes vedtatt førStortinget tar sommerferie.Forsvarets tilstedeværelse i vår region er hengt opp i svært gode trenings- og øvingsmuligheter. Herer de komplementære skyte- og øvingsfeltene Terningmoen, Rødsmoen og Regionfelt Østlandet avhelt avgjørende betydning. Det vi tilbyr i regionen må være en del av forsvaret av Norge og passe inni de operative planene på en kosteffektiv måte. Spesielt Trident Juncture 2018 har vist at aksen frahavnene i sør og aksen opp til Trøndelag og videre nordover er av strategisk betydning for tilføring avforsterkningsstyrker til Norge. Infrastrukturen i Østerdalen er veldig godt tilpasset dette.Heldigvis vil alle alternativene Forsvarssjefen har lagt fram føre til større aktivitet i vår region. Derforer vår jobb i perioden fram til fremleggingen av Langtidsproposisjonen å sørge for at våre respektivepolitiker på Stortinget er best mulig oppdatert på fakta og hvordan vi kan tilføre økt operativ evne ogtilgjengelighet til Forsvaret av Norge. Vi har spilt inn dette på et riktig nivå med vårt og regionensinnspill. Det beste vi kan gjøre er rett og slett å være med på å støtte opp om Forsvarssjefensalternativ A, subsidiert alternativ B Land som vil gi størst økning til landstyrkene i Sør-Norge. En annen viktig sak er at ordlyden om at aktivitet skal ligge på et bestemt sted på kort sikt kan synesforlokkende, men kanskje på lengre sikt en begrensning i videre utvikling, derfor bør vi forsøke å fåendret formuleringer til mer regionalt (Rekruttskolen på Terningmoen bør endres til rekruttskolen tilØsterdalen). Det andre vi må følge opp er at byggingen av tilsvingsspor på jernbanen ikke måredusere anvendelsen av Terningmoen skyte- og øvingsfelt.Det er verdt å merke seg at den økonomiske endringen på Forsvarssjefens 4 alternativ først skiller lagom 4 år. Når Utenriks- og Forsvarskomiteen overtar er det som sagt viktig at de forskjellige politiskepartiene på Stortinget har så god innsikt i fakta og vår regions fortreffelighet som mulig og der har vialle en jobb å gjøre. Det vil også være en høring på Langtidspropen på Stortinget som vi kommer til ålevere både skriftlig og muntlige innspill sammen med våre samarbeidspartnere.Vi må alltid være attraktive for Forsvaret og det er det vi sammen har arbeidet med i mange år ogoppnådd gode resultater. Som eksempel kan nevnes Terningen arena, reguleringsplan for skytefeltetpå Terningmoen, som Arnfinn Uthus har vært en drivkraft på. Vider er reguleringsplan for områdetnord for jernbanen slik at den gir Forsvarets forutsigbarhet og fleksibilitet. Videre er det den godemottakelsen de store øvelsene Noble Ledger 2014 og Trident Juncture 2018 fikk.Jeg er av den oppfatning av all økning av militær aktivitet i vår region, være seg om den kommer iElverum, på Rena eller i Våler, er til det gode for Elverum på sikt. Derfor ønsker jeg at vi i størst muliggrad skal være tverrpolitisk enig i vårt videre arbeid og at det skal ses i et regionalt samarbeid.»