Urimelig kritikk av skogbruket

Det er bra med kritisk søkelys på næringslivet, men kritikken mot skogbruket er i all hovedsak unyansert og urimelig.

Yngve Sætre, ordførerkandidat for Elverum Høyre

Norsk skogbruk blir kritisert fra flere hold. På nasjonalt nivå omtaler miljøorganisasjoner skogbruket som en trussel mot livet i skogene, og i Stortinget har SV fremmet forslag om en ny skogpolitikk med begrensning i flatehogst. Lokalt i Elverum fikk skogbruket nylig kritikk for en hogst i Svartholtet.

Samtidig er realitetene at skog tar opp om lag halvparten av landets klimautslipp, og at det biologiske mangfoldet i skog styrkes. De siste årene er arealet med gammel skog mer enn doblet, mengden død ved er økt betydelig og det har vært en nedgang i antall arter i skog som er truet. I praksis er all norsk skog sertifisert etter PEFC – standarden, og Norge har høyest andel sertifisert skog i Europa.

Det er bra med kritisk søkelys på næringslivet, men kritikken mot skogbruket er i all hovedsak unyansert og urimelig. Nasjonalt bør vi heller diskutere hvordan skogen kan brukes mer aktivt i klimakampen. I skogbrukshovedstaden Elverum bør driftige skogeiere verdsettes. Et bærekraftig skogbruk bidrar til lokal verdiskaping, og er en viktig del av det grønne skiftet!

Yngve Sætre

Ordførerkandidat for Elverum Høyre