Vanskene er ikke over, men Elverum er på riktig veg – hilsen Elverum Høyre

På denne sida kan du kunne følge med på saker fra Elverum Høyres kommune-styreprogram som har relevans med saker i kommunestyret fra oktober 2019—2023. Slik tar vi vare på stemmen din…..Denne gangen var det 2. tertialrapport som ble behandlet i kommunestyremøtet 30.10.2019. Dette var siste tertialrapporten for valgperioden 2015-2019 med Elverum Høyre i posisjon.


139/19 Tertialrapport2/2019 – Elverum kommune KS- 139/19 – 30.10.2019:Vedtak:

  1. Kommunestyret tar tertialrapport 2/2019 til orientering.
  2. Kommunestyret gir rådmann myndighet til å foreta budsjettjusteringer i henhold til de forslåtte endringer i vedlagte tertialrapport.
  3. Låneopptak for finansiering av årets investeringer på kr 289 455 000 reduseres til kr 266 620 000, i henhold til forslag i vedlagte tertialrapport.
  4. Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å foreta ekstraordinære nedbetalinger av lån i Husbanken tilsvarende det som kommer av ekstraordinære innbetalinger fra kunder med Startlån (formidlingslån). Rådmann gis også myndighet til å foreta nødvendig budsjettjusteringer.
  5. Kommunestyret gir rådmann myndighet til å foreta opprydding i gamle balanseposter. De føringer som medfører resultateffekt finansieres med bruk av gamle fond og merinntekter av frie inntekter inneværende år.

Fra Elverum Høyres kommunsestyreprogram side 2;

I de åtte årene Høyre har hatt ordføreren iElverum, har vi gjennom handlekraftig og løsningsorientert lederskap bidratttil at; det fortsatt er drift i lokalene til Curida AS, Rv 3/25 blir realisert,Hera Vekst ble avviklet, Ydalir skole og barnehage blir bygget, samt athelsehuset er ferdigstilt.


Og her erYngve Sætres sitt innlegg da saken ble bahandlet i kommunestyret;

Ordfører!

I denne tertialrapporten er detflere positive trekk. Det må nevnes at grunnskolepoengene er gode og bådesykefraværet og antall unge sosialhjelpsmottakere går ned.

Det mest positive er likeveldet generelle økonomiske bildet. Dette viser at økonomien er under kontroll ogat bildet er i ferd med å snu seg fra å være mørkt til at vi nå ser enkeltelyspunkter.

Følgende tall viser dette. Hvisvi går til tertialrapporten for ett år siden, altså 2. tertial 2018 haddetjenesteområdene et forventet negativt avvik ved året slutt på 27,5 millionerkroner. I 2. tertial 2019 er dette redusert til 2,9 millioner kroner.

I tillegg gir forventedemerinntekter på skatt og reduserte renteutgifter at vi etter prognosene kansette av 5,1 millioner på disposisjonsfond ved årets slutt.

Det er flere år siden Elverumkommune var i en situasjon hvor vi kunne sette av mer penger på fond ennplanlagt. Det er svært positivt.

Befolkningsveksten er viktigfor økonomien og det siste året har det vært en vekst på 0,29 prosent. Måletfor utgangen av 2019 er 21207 innbyggere.

Tidligere i dag informerterådmannen om at vi sist mandag var 21239 innbyggere i Elverum. Hvis detteholder seg når vi altså målet for 2019 med god margin.

Går vi ett år tilbake i tid varbildet mørkere også på dette området, og vi lå da hele 206 innbyggere ettermålet vårt for 2018.

Det er i stor grad den økteskatteinngangen som gir oss økonomisk drahjelp. Dette skyldes igjen at landetgår godt økonomisk. Det er ingen tilfeldighet.

God styring fra den borgerligeregjeringen har gjort at 50.000 flere har kommet i jobb det siste året. Fire avfem i privat sektor. Norge har nå den laveste arbeidsledigheten på ti år.

Det er åpenbart at landetsøkonomiske situasjons forplanter seg ned til kommunene, og det gjelder ogsåElverum.

Denne rapporten visertilstanden i Elverum frem til og med 31.08.19. Det er altså den sistetertialrapporten som det borgerlige styret leverer og tar ansvar for.

Selv om den økonomisketilstanden fremdeles er krevende og må følges med stor oppmerksomhet, er detingen tvil om at posisjonen bestående av Arbeiderpartiet, SV og FrP overtar enkommuneøkonomi i bedring.

Vi håper posisjonen tar vare påde positive tegnene i de kommende budsjetter.

Vanskene er ikke over, menElverum er på rett veg økonomisk.

Takk!

Link til facebook