Verdighet i eldreomsorgen.

Gleder du deg til å bli eldre i Elverum?

Eldreomsorg er en av kjernesakene i valgprogrammet 2023 – 27 for Elverum Høyre. Med økende antall eldre må vi våge å tenke nye tanker og skape mer sammen – også innen eldreomsorgen. Elverum Høyre har bl.a. verdighet i eldreomsorgen på programmet – og vil innføre verdighetsgaranti dersom vi kommer i posisjon etter valget.
Verdighetsgarantien ble vedtatt av den rødgrønne regjeringen i 2011. Flere kommuner har fulgt opp og vedtatt egen garanti, men Elverum kommune er ikke blant dem. For noen år siden eksisterte det tjenestestandarder for de ulike tjenestene (sykehjem, hjemmesykepleie m.m), disse er ikke å finne på Elverum kommune sine hjemmesider.

Elverum Høyre ønsker å jobbe for at kommunen vår sikrer at våre eldre i størst mulig grad skal ha en utstrakt rett til selvbestemmelse og at de blir møtt med respekt for den de er og sin livsførsel.
Elementer i verdighetsgarantien er riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand, variert kosthold med tilpasset hjelp ved måltidene, mest mulig normalt liv med adgang til å komme ut i frisk luft samt hjelp til personlig hygiene, bevare eller øke mulighetene til å fungere i hverdagen, få forsvarlig helsehjelp, få enerom, få muligheter for samboere/gifte å bo sammen, få tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål og få lindrende behandling og en verdig død.

Verdighetsgarantien handler om å tenke nye tanker sammen, skape en visjon, systematisere og koordinere ansvar og handlinger – og selvfølgelig få flest mulig med på dugnaden. Det handler om å organisere tjenestene og samarbeide med pårørende, eldrerådet, frivillige og andre i en verdighetsdugnad.
Videre vil også verdighetsgarantien kunne fungere som en forventningsavklaring på hva jeg som innbygger i kommunen kan forvente og hva kommunen kan forvente av meg. Den nye omsorgsmeldingen «Tid for handling» legger opp til at det nederste trinnet i omsorgspyramiden består av pårørende, tilrettelagt omsorg og
forebygging/folkehelsearbeid. Dette stemmer godt overens med det som er beskrevet i verdighetsgarantien.
Vi mener derfor at det er viktig å integrere disse to førende dokumentene i en god
verdighetsgaranti til beste for de eldre i Elverum. Verdighet koster lite – og betyr uendelig mye for den enkelte – også for Elverum Høyre.

Med Høyre i posisjon kan du glede deg til å bli eldre i Elverum!
Ingrid Lium og Sølvi Amundsen Aas
Elverum Høyre