Finans

Høyre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer god konkurransekraft, høy sysselsetting og bærekraftig vekst.
Det viktigste målet for Høyres økonomiske politikk er å ivareta og skape flere lønnsomme jobber i privat sektor for å sikre vår felles velferd.

Vår felles arbeidsinnsats er grunnlaget for både privat og offentlig velferd. Å ha en jobb sikrer inntekt og velferd for den enkelte, familiene og samfunnet. Å skape flere nye jobber er derfor det viktigste målet for den økonomiske politikken.

Det skal lønne seg å jobbe. Verdier må skapes før de kan brukes. Veksten i økonomien må derfor være sterk i privat sektor. De som satser og skaper muligheter for seg selv og andre gjennom kreativitet og innsatsvilje, må oppmuntres, og de må få høste resultatene av sitt arbeid. Det å ha inntektsbringende arbeid å gå til er den sikreste vei for å unngå fattigdom. Derfor vil Høyre jobbe for at de som kan delta i arbeidslivet, skal ha mulighet til det. Vi må erstatte tapte arbeidsplasser i privat sektor med nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor.

Frie markeder er viktige for å sikre maktspredning i samfunnet, og bidrar til innovasjon i både offentlig og privat sektor. En velfungerende markedsøkonomi forutsetter klare regler mot misbruk av markeds- og myndighetsmakt. Staten har en dominerende eierposisjon i norsk næringsliv, og Høyre ønsker å sikre et sterkere og mer spredt privat eierskap enn i dag. Høyre vil begrense veksten i offentlige utgifter og føre en skattepolitikk som stimulerer til investering, privat innsats og privat eierskap.

Høyre vil legge til rette for et variert næringsliv som gir Norge flere ben å stå på og flere arbeidsplasser. Vi vil føre en industri- og næringspolitikk som utnytter Norges naturgitte forutsetninger og sterke teknologi- og kompetansemiljøer. Politikken skal bidra til innovasjon, større verdiskaping og nye, lønnsomme arbeidsplasser. Høyre vil redusere byråkratiet og forenkle og fjerne regelverk for å legge til rette for økt verdiskaping.

Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn innen 2050. Det kan legge grunnlaget for nye grønne arbeidsplasser og styrke Norges konkurranseevne. Gjennom offentlige innkjøp, grønne skatter, avgifter, reguleringer og virkemidler som fremmer teknologisk utvikling, vil Høyre utløse grønn vekst og et større marked for miljøvennlige produkter og tjenester.

 

 

Bli med i Team Erna

Vil du se hva planen vår er for de neste fire årene? Sjekk partiprogrammet vårt her! 

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre her, bli med i Team Erna eller gi en liten gave.