For å trygge fremtidenes velferd og pensjoner er det nødvendig med økonomisk vekst. Høyre vil legge til grunn et generasjonsperspektiv i den økonomiske politikken, og grunnlaget for vår felles velferd er den verdiskapingen som skjer i alle deler av landet.

Høyres mål er et variert og lønnsomt næringsliv som trygger velferden og gir sikre og interessante jobber. Det skal være lønnsomt for alle å arbeide, og alle som ønsker å arbeide skal få anledning til det. Det skal føres en politikk som gjør det lettere å skape nye arbeidsplasser.

Det viktigste er å senke skatteregningen og å skape optimisme gjennom å legge til rette for trygge arbeidsplasser og nye bedrifter. Høyre legger spesielt stor vekt på å gjøre det mer lønnsomt å jobbe for dem med lav og vanlig inntekt.

Regjeringen har redusert skatten for bedrifter og personer med om lag 18,7 mrd. kroner siden regjeringsskiftet i 2013, blant gjennom å redusere formueskatten, fjerne arveavgiften og redusere både selskapsskatten og skatten på vanlig personinntekt. I tillegg har regjeringen økt grensen i Boligsparing for ungdom (BSU). Til sammen kan dette skape rom for at familier og enkeltpersoner kan spare og ta større ansvar for egen trygghet og velferd.

Høyre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljepenger. Den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur samt vekstfremmende skattelettelser. Den offentlige pengebruken skal innenfor handlingsregelens rammer tilpasses situasjonen i økonomien.

Norges kostnadsnivå er høyt og i utakt med verden rundt oss. Både arbeidsplassene og statens finanser blir stadig mer avhengige av petroleumsnæringen. Norsk økonomi trenger flere ben å stå på. Høyre vil derfor legge stor vekt på å styrke konkurranseevnen i markedet og å bedre ressursutnyttelsen i offentlig sektor.

Finansmarkedene er globale. Finanskrisen viste hvordan ubalanse i markedet sprer seg og kan ramme både arbeidsplasser og nasjoner. Det understreker betydningen av at finansinstitusjonene underlegges internasjonal regulering og tilsyn.