Statsbudsjett 2019 - Toppbanner 1. Illustrasjon.

Statsbudsjettet 2019

Et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge

Statsbudsjettet for 2019 skal få flere i jobb, skape et bærekraftig velferdssamfunn, og et tryggere Norge. Det går godt i Norge. Den økonomiske veksten er solid, samtidig som klimagassutslippene går ned. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Nå må vi bruke de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge.

I regjeringsplattformen er det pekt ut seks overordnede utfordringer Norge står overfor. Med budsjettet for 2019 skal regjeringen løse flere av dem.

Trykk her for å se hva budsjettet betyr for ditt fylke.

Omstille norsk økonomi

 • Konkurransekraften må styrkes ved at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Velferden vår er avhengig av at størstedelen av de nye arbeidsplassene kommer i private bedrifter. Derfor prioriterer regjeringen utbygging av vei og bane i hele landet, forskning, innovasjon og kompetanse.
 • Vi gir familier og bedrifter større økonomisk frihet ved å redusere skatter og avgifter. Slik blir det også mer attraktivt å skape arbeidsplasser og mer lønnsomt å jobbe.
 • Norge har i dag den høyeste selskapsskattesatsen i Norden. Derfor foreslår vi å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for selskap og personer fra 23 til 22 prosent. Dette er en videreføring av skattereformen, i tråd med enigheten i Stortinget.
 • Regjeringen foreslår i budsjettet for 2019 å opprettholde et høyt nivå på bevilgningene til forskning og innovasjon. 
 • Med forslaget for 2019 vil regjeringen ha redusert samlede skatter og avgifter med om lag 25 milliarder 2019-kroner påløpt siden vi tiltrådte. En vanlig familie med to fulltidsinntekter har fått rundt 11 000 kroner i skattelette i samme periode.

Oppfylle Norges klimaforpliktelser

 • Regjeringens klimapolitikk virker. Statistisk sentralbyrås foreløpige utslippsstatistikk viser at utslippene av klimagasser i 2017 var 1,7 prosent lavere enn i 2016. Utslippene har ikke vært lavere siden 1995.
 • Regjeringen foreslår en betydelig satsing på klimavennlige transportløsninger. Vi foreslår å øke bevilgningene til investeringer, drift og vedlikehold av jernbane med 2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår også nesten en dobling av utgiftene til statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byene.
 • Klima, miljø og hav er en hovedsatsing på bistandsbudsjettet. Samlet foreslår vi en økning til klima- og miljørettet bistand på over 1 milliard kroner, hvor blant annet 200 millioner kroner går til klima- og skogsatsingen. Regjeringen foreslår også en betydelig økning til fornybar energi og innsatsen mot marin forsøpling.
 • Vi forsterker miljøprofilen på enkelte avgifter i transport. Flypassasjeravgiften får en miljøprofil ved at den vil avhenge av avstanden. Reiser ut av Europa får en høyere avgiftssats, mens reiser i Norge og Europa får lavere sats enn i dag.
 • Enova er et viktig virkemiddel for utvikling og innfasing av ny klimateknologi. Vi foreslår derfor en betydelig økning i overføringen til selskapet på 344 millioner kroner.

Skape et inkluderende arbeidsliv

 • Regjeringens felles inkluderings-dugnad for offentlige og private aktører skal få flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en over i faste, ordinære jobber. Regjeringen vil bruke oppgangen i norsk økonomi for å inkludere flere i arbeidslivet. I budsjettet foreslår vi 125 millioner kroner til inkluderingsdugnaden.
 • Flere personer med rusproblemer skal få tilbud om tiltaksplass. Vi foreslår også å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid.
 • Et sikkert og seriøst arbeidsliv bidrar til å skape et mer inkluderende arbeidsliv gjennom trygge rammer for arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi foreslår å øke bevilgningen til a-krimsentrene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
 • Regjeringen vil fortsette innsatsen for å øke kvaliteten i skolen og satsingen på kompetanse for ansatte i barnehage og skole. Vi foreslår også tiltak for å øke kvaliteten i yrkesfagene.

Sikre gode velferdsordninger

 • Vi foreslår å øke driftsbevilgningene til sykehusene med 1,4 milliarder kroner i 2019. Det gir rom for mer pasientbehandling og økte investeringer.
 • Regjeringen legger til rette for flere psykologer og fastleger i kommunene ved å øke bevilgningene til rekrutteringstilskudd. 
 • Eldrereformen Leve hele livet skal sikre at eldre får bedre hjelp og støtte til å mestre livet. I tillegg legger regjeringen til rette for investeringstilskudd til 1 500 heldøgns omsorgsplasser og 450 dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens.  
 • Budsjettet for 2019 gir kommunene rom til å videreutvikle tjenestetilbudet. Kommunesektoren får en vekst i de frie inntektene på om lag 2,6 milliarder kroner i 2019. 
 • For kommunene begrunnes 200 millioner kroner med opptrappingsplanen for rusfeltet, 100 millioner kroner med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering og 200 millioner kroner med tidlig innsats i skolen. For fylkeskommunene skal 100 millioner kroner gis til opprusting og fornying av fylkesveinettet.

Redusere fattigdom

 • Å få flere i arbeid er helt sentralt for å motvirke fattigdom og lavinntekt.
 • Regjeringen vil samtidig gjennomføre tiltak for grupper i en vanskelig livssituasjon og foreslår å styrke bostøtten til barnefamilier og andre store husstander med 60 millioner kroner.
 • Vi foreslår et pilotprosjekt for barn fra lavinntektsfamilier som får dekket utgifter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Vi foreslår også økte bevilgninger som gir barn fra lavinntektsfamilier aktiviteter i ferien.
 • Barnehagen er en viktig arena for utviklingen av språk og sosiale ferdigheter, og legger grunnlaget for å lykkes i utdanningssystemet og arbeidslivet. Regjeringen foreslår derfor å inkludere toåringer i familier med lav inntekt i ordningen med gratis kjernetid i barnehage.

Integreringsløftet

 • Regjeringen vil legge om integreringspolitikken for å øke innvandreres deltagelse i arbeids- og samfunnsliv. Derfor legger vi i desember frem en integreringsstrategi og foreslår i statsbudsjettet for 2019 å vri innsatsen på integreringsfeltet mot nye tiltak for å bedre måloppnåelsen.
 • Regjeringen foreslår til sammen 420 millioner kroner til tiltak som bidrar til raskere og bedre integrering.
 • Målrettede tiltak innenfor norskopplæring, introduksjonsprogrammet og Jobbsjansen skal gi flere den kompetansen de trenger for komme i arbeid.
 • Regjeringen prioriterer områdesatsinger i byer.Områdesatsingene er viktige tiltak for inkludering, gode bymiljøer og likeverdige levekår i utsatte byområder.

Skape et tryggere Norge

 • Vi foreslår å øke kapasiteten i politiet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. Vi vil også gjennomføre nødvendige investeringer. Byggingen av et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet fortsetter og i løpet av 2019 skal tre nye politihelikoptre være på plass. Det gjør politiet bedre i stand til å reagere raskt når hendelser oppstår.
 • Regjeringen øker innsatsen mot gjeng- og ungdomskriminalitet ved å foreslå midler til politiet, konfliktrådene og barnevernet. Målet er rask og tett oppfølging av unge som er i risikosonen eller som har utført kriminalitet.
 • Regjeringen vil øke sikkerheten til skjermingsverdige objekter i politiet og PST. Vi foreslår derfor å øke investeringene i sikringstiltak og etablering av sikrede datasentre for justissektoren.
 • Utviklingen på IKT-området gir oss store muligheter, men gjør oss også sårbare for angrep. Regjeringen vil møte denne sårbarheten med flere tiltak, i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, PST og gjennom økt forskning på datasikkerhet.
 • Vi foreslår økte bevilgninger til de operative funksjonene i Forsvaret, og følger opp langtidsplanen. Dette gir rom for mer trening og høyere beredskap i Hæren, Heimevernet, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. I tillegg vil vi gjennomføre investeringer som trygger Norge for fremtiden. Vi foreslår midler til blant annet nye ubåter, overvåkingsfly, artilleri til Hæren og kystvaktfartøy.
 • Regjeringen følger også opp Stortingets vedtak om økte ambisjoner for landmakten. Dette gjelder særlig kvalitetsreformen i Heimevernet, vervingsgraden i Hæren og helikoptre på Bardufoss.
 • Innen objektsikring styrker vi Heimevernet. I tillegg legger vi opp til å fremskynde flere planlagte sikringsprosjekter, slik at de kan settes i gang alt i 2019.

Se Facebook-sending om statsbudsjettet

Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande svarte på spørsmål om statsbudsjettet i direktesendt "Folkets spørretime" på Facebook budsjettdagen. Sendingen kan du se på nytt igjen her:

Les mer

Hva betyr statsbudsjettet for ditt fylke?