Konkurransekraft skaper trygge arbeidsplasser og legger grunnlaget for en varig velferdsstat i Norge.

Norge er et land med store muligheter. Vi har en høyt utdannet befolkning, store naturressurser og levestandard i verdenstoppen. Samtidig har vi en åpen økonomi, der internasjonal handel har vært et viktig redskap for den velferdsutvikling vi som nasjon har opplevd. Et konkurransekraftig norsk næringsliv vil sikre vårt velferdssamfunn for fremtiden.

Viktige deler av Norges verdiskaping skjer i distrikts-Norge og i tilknytning til de små og mellomstore bedriftene og byene. Olje- og gassindustrien, skognæringen, treforedlingsindustrien, energiproduksjonen, mineralindustrien, maritime næringer, skipsfart, havbruksnæringen og leverandør- og verftsindustrien genererer store eksportverdier for nasjonen og inntekter til staten. Sammen med reiseliv, landbruk og matproduksjon utgjør dette grunnstammen for vekst og arbeidsplasser i landet vårt.

Det er verdien av arbeidet vårt som er grunnlaget for samfunnets velstand. Familiers økonomi, arbeidsplasser og kvalitet på offentlige velferdstjenester er avhengig av næringslivets konkurranseevne og evne til å utvikle seg. Verdier må skapes før de kan deles. For å styrke vår konkurransekraft trenger Norge i årene som kommer en tydeligere satsing på de viktigste tiltakene som kan skape vekst og velferd. Derfor er det et sterkt behov for flere vekstfremmende skattelettelser, raskere utbygging av vei og bane, samt en kraftfull satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.Høyre vil trygge velferden ved å investere i kunnskap og konkurransekraft. Norsk næringsliv kan ikke bli konkurransedyktig ved å betale minst mulig for arbeidskraften, men ved at Norge satser sterkt på utdanning og forskning, samt at vi har en god og effektiv offentlig sektor som finner nye løsninger for å utvikle seg. Det må bli enklere å skape arbeidsplasser, regelverket må forenkles og særnorske skatter og avgifter som svekker bedriftenes konkurranseevne, må trappes ned. Fjerningen av arveavgiften og reduksjonen i formuesskatten er begge eksempler på Høyres og regjeringens prioritering av økte muligheter for norske bedrifter til å styrke sin egenkapital og konkurransekraft.