Næringsliv

Høyre er opptatt av å skape et konkurransekraftig næringsliv.

Høyre fører en politikk for å skape flere nye og lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. Vårt mål er at alle som kan jobbe, skal få mulighet til å jobbe. Konkurransekraft skaper trygge arbeidsplasser og legger grunnlaget for en varig velferdsstat i Norge.

 

Flere arbeidsplasser

Høyre vil legge til rette for et variert næringsliv som gir Norge flere ben å stå på og flere arbeidsplasser. Vi vil føre en industri- og næringspolitikk som utnytter Norges naturgitte forutsetninger og sterke teknologi- og kompetansemiljøer. Politikken skal bidra til innovasjon, større verdiskaping og nye, lønnsomme arbeidsplasser. Høyre vil redusere byråkratiet og forenkle og fjerne regelverk for å legge til rette for økt verdiskaping.

Utdannelse, forskning og innovasjon er viktig for å bidra til trygge arbeidsplasser, omstilling og aktivitet. Utdannelsessystemet må gi mulighet for alle til å realisere sine ambisjoner og bidra til god og relevant kompetanse for samfunnet. Høyre vil satse på forskning og på gode rammebetingelser for gründere og innovatører. Et godt skattesystem stimulerer til arbeid og innsats. Det skal lønne seg å jobbe. Høyre vil ha et lavere skatte- og avgiftsnivå for familier og enkeltpersoner.

 

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter står for en stor del av norsk sysselsetting og verdiskaping. Lokale eiere gir stabile arbeidsplasser og maktspredning i samfunnet. Sterke og mangfoldige private eierskapsmiljøer er viktig for å utvikle lønnsomme og bærekraftige bedrifter og næringsklynger. Høyre mener lokalt norsk eierskap av lokale norske arbeidsplasser gir trygghet for arbeidsplassene. Det er derfor viktig å jobbe for bedre rammevilkår og forutsigbarhet for norske eiere. Høyre mener det skal være enkelt å starte opp og drive bedrifter, og vil bidra til det gjennom å stimulere tilgangen på kvalifisert kapital og kompetanse, og gjennom offentlige virkemidler og reguleringer som bidrar til vekst, skape verdier og konkurransedyktige bedrifter. 

 

Høyres løsninger:

 • Gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer, for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser.
 • At beskatningen av bedrifter og eierskap skal være konkurransedyktig med sammenlignbare land for å trygge jobbene og stimulere til å skape nye.
 • Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten
 • Øke det private eierskapet i statlige selskaper der det er riktig for selskapet og samfunnet, og sikre at hovedkontorfunksjoner i strategisk viktige selskaper forblir i Norge.
 • Motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper.
 • Styrke ordningen med gunstig skattemessig behandling av kjøp av aksjer i ens egen bedrift.
 • Legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning.
 • Legge til rette for at flere starter egen bedrift.
 • Videreføre SkatteFunn og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen og legge til rette for at veien fra idé til bedrift blir kortere.
 • Gjennomgå resultater og virkemidler for innovasjon og næringsutvikling.
 • Styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet, med mål om at flere starter egen bedrift.
 • Legge til rette for flere næringsklynger og utvikle en nasjonal strategi for å tiltrekke internasjonale selskapers forsknings-, utviklings- og hovedkontorfunksjoner.
 • Gjennomgå rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.
 • Gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing på linje med arbeidstakere.
 • Utrede utvidelse av sosiale ordninger for personer som starter egen bedrift.

 

 

Bli med i Team Erna

Vil du se hva planen vår er for de neste fire årene? Sjekk partiprogrammet vårt her! 

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre her, bli med i Team Erna eller gi en liten gave.