Små og mellomstore bedrifter

Høyre vil gjøre det lettere å være gründer og å drive bedrift.

Fremtidenes arbeidsplasser blir skapt av enkeltmennesker som tør å satse på gode ideer. , Høyre mener det skal være lett å starte bedrifter og skape arbeidsplasser, slik at det også blir enklere å lykkes. 

Mye byråkrati og kompliserte reguleringer går hardest utover de små bedriftene med få administrative ressurser.  Derfor vil Høyre forenkle reguleringene, gjøre nødvendige søknader mer forståelige, og sørge for at bedriftene enkelt kan kommunisere med stat og kommune på nett..

Kommuner som sier JA til bedrifter og arbeidsplasser

En av kommunenes viktigste oppgaver er å sørge for at det er lett å starte bedrift og skape arbeidsplasser lokalt. Den beste måten å sørge for at folk vil bli boende i eller flytte til en kommune er ved å skape nok arbeidsplasser. Høyre vil ha kommuner som samarbeider med næringslivet, og sier ja til de som vil skape flere jobber i lokalsamfunnet.

Lokalt eierskap

Mange er ansatt i en liten eller mellomstor bedrift, og de står for en stor del av verdiskapingen som skjer i landet. Lokale eiere gir trygge arbeidsplasser og maktspredning i samfunnet. Høyre mener lokalt norsk eierskap av lokale norske arbeidsplasser gir trygghet for arbeidsplassene. Derfor vil Høyre gjøre det enklere og mer forutsigbart for norske eiere å drive bedrift.

Høyre og regjeringen la i oktober i 2016 frem gründerplanen Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser.

Høyres løsninger:

 • På sikt fjerne formuesskatten.
 • Gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer, for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser.
 • Sikre et konkurransedyktig skattenivå for bedrifter og selskaper for å trygge jobbene og stimulere til å skape nye.
 • Motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper.
 • Styrke ordningen med gunstig skattemessig behandling av kjøp av aksjer i ens egen bedrift.
 • Legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning.
 • Legge til rette for at flere starter egen bedrift.
 • Styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet, med mål om at flere starter egen bedrift.
 • Gjennomgå rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.
 • Gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing på linje med arbeidstakere.
 • Utrede utvidelse av sosiale ordninger for personer som starter egen bedrift.
 • Redusere byråkratiet for næringslivet
 • Vektlegge næringslivets behov i areal- og reguleringssaker
 • At det skal lønne seg for kommunene å drive en næringsvennlig politikk ved at de får beholde deler av selskapsskatten lokalt

   

  Les mer om hva Høyre har gjort i Regjering her

 • Gjennomført forenklinger i rapportering, lover og regler slik at næringslivets årlige kostnader er redusert med 15 milliarder kroner i perioden 2011-2017.
 • Gitt norske bedrifter større handlingsrom til omstilling gjennom å redusere selskapsskatten fra 27% til 22%.
 • Doblet tilskuddet til forskning for å styrke næringsrettet innovasjon, til 9,7milliarder kroner.
 • Styrket ordningen for pre-såkornfond med 100millioner kroner i 2016
 • Opprettet en stipendordning for studenter og stipendiater som ønsker å bli gründere