Små og mellomstore bedrifter

Høyre vil gjør det lettere å være gründer og småbedriftsleder.


Fremtidenes arbeidsplasser blir skapt av enkeltmennesker som tør og vil satse, og Høyre mener det må lønne seg å lykkes. Små bedrifter har mindre administrative ressurser enn de store, og er derfor de som sliter mest med byråkrati og skjemavelde. Høyre mener forenkling er spesielt viktig for de små og mellomstore bedriftene – det er disse som står for det meste av lokalt gründerskap og nyskaping i Norge.

Høyre mener det er en sentral oppgave for kommunen å legge forholdene til rette for både eksisterende virksomheter og nyetableringer. Kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner for næringslivet. Samtidig skal det statlige virkemiddelapparatet, herunder Innovasjon Norge, ha en fortsatt desentralisert tilstedeværelse. Høyre mener vekstkraftige lokalsamfunn skal få beholde en større del av verdiskapingen som skjer lokalt enn i dag.

Regjeringen følger opp Høyres politikk i praksis, og la i oktober frem gründerplanen Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser. Planen inneholder en rekke viktige tiltak knyttet til den omstilling norsk næringsliv nå er midt inne i. I januar 2016 nedsatte regjeringen også et utvalg for å evaluere deler av aksjelovene, med særlig formål å gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter.


Høyres løsninger:

 • Trappe ned formuesskatten og på sikt fjerne den for å styrke bedriftenes tilgang på privat kapital og fjerne konkurranseulempen for norskeide arbeidsplasser
 • Gjøre det lettere for gründere å få tilgang på kapital og relevant informasjon i oppstartsfasen
 • Føre en næringsvennlig politikk som bidrar til verdiskapning og trygge arbeidsplasser
 • Redusere byråkratiet for næringslivet
 • Vektlegge næringslivets behov i areal- og reguleringssaker
 • At entreprenørskap skal være en del av utdanningsløpet også innenfor de tradisjonelle offentlige omsorgsyrkene
 • Kutte bedriftenes kostnader knyttet til regel- og skjemaveldet med 25 prosent
 • Trekke næringsdrivende inn i arbeidet med å forenkle offentlig sektor og prøve ut nye ordninger før de settes i funksjon
 • Flere selskaper må slippe revisjonsplikten og vi må forenkle aksjeloven for små selskaper
 • At det skal lønne seg for kommunene å drive en næringsvennlig politikk ved at de får beholde deler av selskapsskatten lokalt
 • Sosialt entreprenørskap kan være et viktig tilskudd i velferdssamfunnet. Gründere som kan bidra til velferdsinnovasjon bør derfor oppmuntres gjennom gode rammevilkår
 • Se på hvordan gründere og selvstendig næringsdrivende kan få bedre pensjonsordning enn i dagKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: