Små og mellomstore bedrifter

Høyre vil gjør det lettere å være gründer og småbedriftsleder.

Fremtidenes arbeidsplasser blir skapt av enkeltmennesker som tør og vil satse, og Høyre mener det må lønne seg å lykkes. Små bedrifter har mindre administrative ressurser enn de store, og er derfor de som sliter mest med byråkrati og skjemavelde. Høyre mener forenkling er spesielt viktig for de små og mellomstore bedriftene – det er disse som står for det meste av lokalt gründerskap og nyskaping i Norge.

Høyre mener det er en sentral oppgave for kommunen å legge forholdene til rette for både eksisterende virksomheter og nyetableringer. Kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner for næringslivet. Høyre mener vekstkraftige lokalsamfunn skal få beholde en større del av verdiskapingen som skjer lokalt enn i dag.

Små og mellomstore bedrifter står for en stor del av norsk sysselsetting og verdiskaping. Lokale eiere gir stabile arbeidsplasser og maktspredning i samfunnet. Sterke og mangfoldige private eierskapsmiljøer er viktig for å utvikle lønnsomme og bærekraftige bedrifter og næringsklynger. Høyre mener lokalt norsk eierskap av lokale norske arbeidsplasser gir trygghet for arbeidsplassene.

Det er derfor viktig å jobbe for bedre rammevilkår og forutsigbarhet for norske eiere. Høyre mener det skal være enkelt å starte opp og drive bedrifter, og vil bidra til det gjennom å stimulere tilgangen på kvalifisert kapital og kompetanse, og gjennom offentlige virkemidler og reguleringer som bidrar til vekst, skape verdier og konkurransedyktige bedrifter. 

 

Høyre og regjeringen la i oktober i 2016 frem gründerplanen Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser.

Høyres løsninger:

 • Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.
 • Gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer, for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser.
 • At beskatningen av bedrifter og eierskap skal være konkurransedyktig med sammenlignbare land for å trygge jobbene og stimulere til å skape nye.
 • Motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper.
 • Styrke ordningen med gunstig skattemessig behandling av kjøp av aksjer i ens egen bedrift.
 • Legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning.
 • Legge til rette for at flere starter egen bedrift.
 • Styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet, med mål om at flere starter egen bedrift.
 • Gjennomgå rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.
 • Gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing på linje med arbeidstakere.
 • Utrede utvidelse av sosiale ordninger for personer som starter egen bedrift.
 • Redusere byråkratiet for næringslivet
 • Vektlegge næringslivets behov i areal- og reguleringssaker
 • At det skal lønne seg for kommunene å drive en næringsvennlig politikk ved at de får beholde deler av selskapsskatten lokalt