Utenriks, forsvar og beredskap

For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave.

Høyre har stanset nedbyggingen av Forsvaret, snudd utviklingen og begynt å bygge opp igjen forsvarsevnen. Vi vil ha et forsvar som er i stand til å møte dagens og fremtidens trusselbilde. Slik at vi kan ta vare på landet vårt, sørge for innbyggernes trygghet og samfunnets sikkerhet.

Forsvar

Høyre vil videreutvikle et forsvar som sikrer Norges interesser, vår suverenitet og handlingsfrihet, og som gjør oss i stand til å oppfylle våre forpliktelser i NATO og i våre nærområder. Høyre mener Norges sikkerhetspolitiske interesser ivaretas best ved å bidra til avspenning, avskrekking, sikkerhet og stabilitet i norske nærområder, samt å bidra internasjonalt til å forhindre at terrorisme sprer seg. Samtidig vil Høyre styrke og fornye Forsvaret. Den sikkerhetspolitiske utviklingen stiller Norge overfor nye utfordringer, hjemme og ute.

Høyre vil prioritere forsvarsevnen og fortsette å styrke Forsvarets reaksjonsevne, kampkraft og utholdenhet. Det er viktig å sørge for tilstrekkelige økonomiske ressurser for øving og trening, drift og vedlikehold, investeringer og rekruttering av egnet og motivert personell. Forsvaret må ha en balanse mellom økonomi, oppgaver og struktur som er bærekraftig over tid.

Høyre vil beholde allmenn verneplikt. Høyre mener vi har en sterk forpliktelse til å ivareta våre veteraner. I en tid med nye og komplekse trusler vil Høyre modernisere og forsterke totalforsvaret, i tett samarbeid mellom forsvarssektoren og samfunnet forøvrig. Det at vi har norsk forsvarsindustri, bidrar til å styrke forsvarsevnen gjennom en høy grad av forsyningssikkerhet og materiellberedskap. Nasjonale løsninger for utvikling, produksjon og vedlikehold av kritisk materiell er nødvendige for å ivareta vår sikkerhet.

Beredskap mot trusler og fare

Høyre vil sikre myndigheter, sivilsamfunn og privatpersoner mot angrep, trusler og fare.

Trusselbildet i samfunnet er i stadig forandring. I tillegg til naturkatastrofer og ekstremvær utgjør terror, alvorlig kriminalitet og digitale angrep mot myndigheter, privatpersoner eller selskaper noen av dagens trusler.

Det er avgjørende at vi både forebygger og avdekker trusler fra ekstreme og militante grupper eller enkeltpersoner.

Vil du lese mer om Høyres beredskapspolitikk, klikk her

Utenriks

Den fremste oppgaven for utenrikspolitikken er å fremme norske interesser og verdier, og samtidig muliggjøre en nasjonal politikk som fremmer velstand og trygghet.

Norge er et åpent samfunn med en åpen økonomi. Vår utvikling, vår sikkerhet og vår velferd blir i sterk grad påvirket og bestemt av prosesser og aktører utenfor Norges grenser. Vi er derfor gjensidig avhengig av våre naboland, allierte og handelspartnere.

Høyre vil føre en realistisk utenrikspolitikk tuftet på tydelige prioriteringer. Utenrikspolitikken skal oppnå faktiske resultater for det norske folk.

Høyre mener at Norge skal respektere sine forpliktelser i det internasjonale samfunn, innenfor FN, NATO, EØS, WTO og andre internasjonale organisasjoner, og opptre som lojal og engasjert samarbeidspartner for nærstående og andre land. Høyre vil gi norske velgere selvråderetten tilbake, og erstatte EØS-avtalen med full deltakelse i EU.

Høyre vil at Norge skal fortsette å støtte fattige lands demokratiske, økonomiske og sosiale utvikling. Vår støtte skal gå til prosesser som er mest mulig effektive, som skaper varig endring, og som styrker enkeltmenneskers evne til å ta vare på seg selv, sin familie og sine samfunn.

Nordområdene

Vi skal anstrenge oss for å bevare en åpen og fri handel mellom land, spesielt tilstrebe økt handel mellom utviklingsland og industriland, og støtte norsk næringslivs rolle i dette. Norge skal stille opp når vår innsats behøves og vi har forutsetninger for å bidra, enten det er gjennom bidrag til internasjonale operasjoner, utviklingshjelp eller i miljø- og klimaarbeidet.

Nordområdene er i rask utvikling. I løpet av et par tiår har Arktis, Polhavet og tilstøtende kystområder gått fra å være et sikkerhetspolitisk spenningsområde til å bli et energi- og næringspolitisk kraftsentrum. Høyre vil føre en politikk som sikrer en stabil og positiv utvikling i nordområdene, inkludert Svalbard. Norge skal bidra til en helhetlig, langsiktig og forsvarlig forvaltning av ressursene i området, i et område hvor miljø- og klimautfordringene er spesielt synlige.

Bli med i Team Erna

Vil du se hva planen vår er for de neste fire årene? Sjekk partiprogrammet vårt her! 

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre her, bli med i Team Erna eller gi en liten gave.