Statsbudsjettet 2020: Oslo

Grønt, moderne og trygt statsbudsjett
Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, tryggere og mer moderne Oslo.
Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber. Det viktigste for Oslo er at folk føler seg trygge, og at flere har en jobb å gå til. Statsbudsjettet 2020 gir et grønnere, tryggere og mer moderne Oslo.

–Skal vi få et grønnere Oslo med bedre luft, må flere reise kollektivt, og det bidrar dette budsjettet til. I tillegg ser vi viktige satsinger på kunnskap og velferd, sier Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Oslo.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Her er noen av forslagene som har betydning for Oslo:

Jernbane

 • Ny Oslotunnel: Oslo kommune  Regjeringen setter av 103 millioner kroner til videre planlegging. Dagens tunnel har i over ti år hatt for lav kapasitet, og er en sårbar del av jernbanenettet der det ofte oppstår forsinkelser. Det jobbes med alternativet som innebærer bygging av både ny jernbanetunnel mellom Oslo S og Lysaker og ny T-bane-tunnel mellom Majorstuen og Tøyen/Ensjø.
 • Follobanen: Oslo – Ski, Oslo kommune Regjeringen setter av til sammen 3,4 milliarder kroner til videre utbygging av Follobanen. Follobanen skal etter planen åpnes i desember 2022. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold.
 • Programområde «Mer gods på bane», Oslo kommune

Regjeringen setter av totalt 448 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Oslo prioriteres:

-planlegging av kryssingsspor på Sandermosen (Gjøvikbanen)

-terminaltiltak Alnabru, fase 1 (bygging)

 • Programområde «Ny rutemodell Østlandet»
  Regjeringen setter av 392 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter tiltak for å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, samt tiltak for flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. I Oslo prioriteres bygging av: retningsdrift Brynsbakken (inkludert anleggsbidrag til Statens vegvesen) oventespor ved Grorud (Hovedbanen) Programområde «Stasjoner og knutepunkter» Regjeringen setter av 280 millioner kroner til tiltak som skal bedre kapasiteten, tilgjengeligheten og sikkerheten på togstasjoner. I Oslo prioriteres: oppgradering av Grorud stasjon, Hovedbanen (planlegging) tiltak for bedre tilgjengelighet eller universell utforming på Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen
 • Bedre togtilbud: Ni nye tog på Østlandet
  Regjeringen setter av 110 millioner kroner til innfasing av ni nye tog. Togene skal benyttes på Østlandet i vanlig trafikk og som reservetog i forbindelse med at tog må tas ut av drift for å få installert ERTMS-utstyr om bord. ERTMS er et nytt signalsystem som bygges ut i Norge.
 • Østfoldbanen og Vestfoldbanen: Flere togavganger
  Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til forbedringer av togtilbudet, med blant annet flere togavganger på Østfoldbanen og Vestfoldbanen.
 • Bedre togtilbud: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler
  Regjeringen setter av 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

  Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene 

  • I budsjettet for 2020 settes det av 768 millioner kroner i statlig tilskudd til Fornebubanen. Regjeringen vil i tillegg tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget til prosjektet fra 50 til 66 prosent. Det forutsettes at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.
  • Det er satt av om lag 181 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Videre er det satt av 329 millioner kroner til belønningsmidler, forutsatt inngåelse av reforhandlet byvekstavtale.
  • Det er også satt av 50 millioner kroner for å redusere billettprisene på kollektivtransport.

  Områdesatsinger

  Regjeringen foreslår å bevilge 164,7 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo. Dette fordeler seg på 43 millioner kroner til Groruddalen, 36,3 millioner kroner til Oslo indre øst, 34 millioner kroner til Oslo sør og 51,4 millioner kroner som fordeles mellom områdene senere i året.

  Kunnskap og utdanning

  Regjeringen foreslår:

  • å bevilge 35 millioner kroner til startbevilgning til nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Midlene skal brukes til å starte opp selve bygge- og rehabiliteringsprosjektet og til utstyr.
  • 9 millioner kroner til økt områdesatsing i Oslo.
  • å øke bevilgningen til 22. juli-senteret med 2 millioner kroner til totalt 11,7 millioner kroner. Dette skal styrke senteret som nasjonal læringsarena.
  • å styrke og innlemme midlene til Jobbsjansen del B i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til at innvandrerungdom med rett til videregående opplæring, som per nå ikke har godt nok faglig grunnlag, får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, for eksempel gjennom kombinasjonsklasser. Bevilgningen gir rom for at flere ungdommer kan få et slikt tilbud Om lag 21,5 millioner kroner av midlene tilfaller Oslo.
  • å innlemme midlene til dagens tilskudd til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke kvalifikasjonene sine. Om lag 1,25 millioner kroner av midlene tilfaller Oslo.
  • å innlemme midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst. Om lag 820 000 kroner av midlene tilfaller Oslo.
  • å gi 75 prosent husleiekompensasjon til Universitetene i Oslo for leie av arealer i Oslo nye universitetssykehus.
  • å bevilge 870 millioner kroner til nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo, inklusiv brukerutstyr
  • å bevilge 4 millioner kroner til videreføring av forprosjekt for Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo 

  Helse

  Oslo universitetssykehus           

  Regjeringen foreslår en samlet låneramme på 29,1 milliarder 2020-kroner til Nye Oslo universitetssykehus, med en lånebevilgning i 2020 på 100 millioner kroner. Med dette legges det til rette for at Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus kan gå i gang med bygging av et nytt stort akuttsykehus på Aker og et samlet og komplett regionssykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

  Heroinassistert behandling      

  Regjeringen foreslår 13,1 millioner kroner til å gjennomføre et forsøk med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen i 2020.

  Kultur

  Museum

  • Regjeringen foreslår å bevilge 284,8 millioner kroner til Nasjonalmuseet, inklusiv brukerutstyr.
  • Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen skal etter planen åpne for publikum høsten 2020. Museet flytter inn i løpet av 2019. Bygget blir oppført innenfor husleieordningen i staten, og i 2020 vil det være helårseffekt på den kostnadsdekkende husleien. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til museet med halvårseffekt for kostnadsdekkende husleie og økte kostnader til museumsdriften i nybygget i 2020.
  • Det foreslås å bevilge 750 000 kroner i økt driftstilskudd til Norsk Folkemuseum for å bidra til drift av de nye Bybygg-utstillingene.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til nytt vikingtidsmuseum ved Universitetet i Oslo, inklusiv brukerutstyr.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 88 millioner kroner til videre prosjektering av Nationaltheatret, inklusiv brukerutstyr.

  Forsvar

  • Regjeringen planlegger å bruke om lag 140 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Oslo i 2020. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre investeringsprosjekter på Akershus festning, blant annet rehabilitering av bygning 3, ny vaktsentral og bedret tilgjengelighet til Akershus slott. Prosjektet for å tilfredsstille pålegg og utbedre mangelfulle løsninger i messen i Forsvarets leir på Huseby vil bli videreført i 2020.
  • Regjeringen viderefører et høyt aktivitetsnivå i Hans Majestets Kongens Garde (HMKG) i 2020. 

  Oslo kommune

  Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

  Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. For fylkeskommunene er tilsvarende 2,0 pst. Oslo anslås samlet å få en vekst i frie inntekter på 2,0 pst.